1 3000 300 200 39 https://woemaboeke.com 960 1
site-mobile-logo

Bepalings en Voorwaardes

1. Aanvaarding van bepalings en voorwaardes

i. Die webtuiste https://woemaboeke.com (hierna “die webtuiste” genoem) word beskikbaar gestel deur C. Smith t/a Pikkie Publikasies (hierna “Woemaboeke” genoem).

ii. Die bepalings en voorwaardes wat hieronder uiteengesit word insluitend enige addisionele dokument wat by wyse van verwysing geïnkorporeer word (hierna “die bepalings en voorwaardes” genoem), is van toepassing op enige persoon wat die webtuiste gebruik, dit besoek, daarna verwys, of dit besigtig (hierna “die besoeker” genoem).

iii. Die bepalings en voorwaardes reguleer die terme en voorwaardes waaronder enige besoeker die webtuiste besoek en/of gebruik (hierna “gebruik” genoem) en die inligting, inhoud, produkte of dienste beskikbaar op die webtuiste (hierna “die inhoud” genoem) behoort aan die eienaar, sy filiale, sy sekondêre maatskappye, sy beheermaatskappye, vennote, derdeparty-verskaffers of enige ander party.

2. Woemaboeke se inligting

Woemaboeke se inligting is as volg:

i. Volle name en status: Woemaboeke is ‘n divisie van C. Smith t/a Pikkie Publikasies met registrasienommer .Woemaboeke is ’n privaat uitgewery wat Afrikaans Eerste Addisionele Taal Teks- en Werkboeke hoofsaaklik in Afrikaans publiseer. Woemaboeke is ook ’n boekhandelaar en -verspreider.

ii. Woemaboeke se posadres is: POSBUS 173141, Fairland, 2030.

iii. Telefoonnommer: 0860 995 100

iv. Webtuiste: www.woemaboeke.com

v. E-posadres: info@woemaboeke.com

3. Intellektuele goedere

i. Alle inhoud van die webtuiste, insluitend alle data, teks, databasisse, foto’s en grafiese werke is onderhewig aan outeursregbeskerming. Outeursreg in al die materiaal op die webtuiste behoort aan Woemaboeke, of is aan Woemaboeke gelisensieer. Woemaboeke se outeursreg geniet beskerming in Suid-Afrika, sowel as in ander lande van die wêreld. Behalwe vir beperkte en redelike private gebruik, soos bepaal in die Outeursregwet 98 van 1978, mag geen materiaal van die webtuiste sonder Woemabeoek se toestemming gereproduseer, herversprei, of misbruik word nie.

ii. Geen outeursreg word na jou oorgedra met die aankoop van enige produk nie.

iii. Handelsmerke wat op die webtuiste verskyn, behoort aan Woemaboeke, of is aan Woemaboeke gelisensieer of Woemaboeke het toestemming om dit op die webblad te gebruik.

4. Vrywaring

i. Jou toegang tot en gebruik van die webblad is op jou eie risiko.

ii. Nie Woemaboeke of enige van sy agente of verteenwoordigers sal verantwoordelik gehou word vir enige skade, verlies of aanspreeklikheid van enige aard wat mag ontstaan uit die onvermoë om hierdie webtuiste te gebruik nie. Woemaboeke kan op geen stadium waarborg lewer, geïmpliseerd of anders, dat hierdie webtuiste vry van foute is nie en dat die diens 100% korrek sal funksioneer sonder enige onderbrekings of foutboodskappe nie. Indien jy enige fout sou vind op die webtuiste, kontak Woemaboeke asseblief by die volgende e-posadres: info@woemaboeke.com.

iii. Woemaboeke sal verder gevrywaar word van enige eise wat voortspruit uit die gebruik van enige webtuiste, skakel, e-boeke of ander relevante platforms, insluitende derdeparty-skakels en -platforms wat toegangklik is vanaf hierdie webtuiste.

iv. Woemaboeke maak geen waarborge, voorstellings (uitdruklik of geïmpliseerd) met betrekking tot die webblad of die inhoud daarvan nie. Sonder om afbreuk te doen aan die algemene aard van voorgenoemde, waarborg Woemaboeke nie die waarheid of korrektheid van enige inligting wat op die webblad verskyn nie en dit is jou eie verantwoordelikheid om die waarheid of korrektheid daarvan na te gaan.

v. Woemaboeke is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ookal wat jy mag ly of aangaan as gevolg van jou toegang tot of gebruik van enige inligting vervat op hierdie webblad nie, insluitend, sonder beperking, enige verlies, uitgawe of skade wat tot stand gekom het as gevolg van een van die volgende:

a. foutiewe inligting vervat op die webblad;
b. ongemagtigde toegang of wysiging van die webblad deur ‘n derde party;
c. die onbeskikbaarheid van die webblad;
d. die vernietiging van jou data of rekenaartoerusting, of die data of rekenaar toerusting van ‘n derde party wat jy gebruik het om toegang tot die webblad te verkry.

vi. Jy vrywaar Woemaboeke teen enige aanmaning, eis of regsaksie wat teen Woemaboeke ingestel word wat direk of indirek voortvloei as gevolg van jou gebruik van, of toegang tot, hierdie webblad.

vii. Woemaboeke behou die reg voor om hierdie webblad op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort.

5. Privaatheid

i. Jy gee toestemming dat Woemaboeke jou persoonlike inligting wat jy aan ons bekend maak deur jou gebruik van die webblad mag versamel. Woemaboeke gebruik sulke persoonlike inligting slegs vir interne doeleindes om die funksionaliteit van die webblad te verbeter.

ii. Woemaboeke sal nie jou persoonlike inligting met derde partye deel sonder om vooraf jou toestemming te verkry nie, tensy Woemaboeke in terme van die reg verplig is om dit te doen, indien dit nodig is om die webblad te bedryf of as dit in openbare belang is om die inligting vry te stel.

iii. Jy gee hiermee toestemming dat ons jou persoonlike inligting aan ons diensverskaffers mag gee ten einde die webblad te bedryf.

6. Kopiereg

i. Die kopiereg en alle ander immateriële goedereregte van die webblad, insluitend die uitleg, ontwerp, kentekens, grafika en multimedia-werke wat daarop verskyn behoort aan Woemaboeke (of toestemming vir gebruik op die webblad is aan Woemaboeke gegee) tensy sodanige regte uitdruklik deur die outeur voorbehou is alvorens dit op die webblad gepubliseer is.

ii. Jy mag sodanige werke in die Klaskamer-afdeling besigtig, uitdruk en een kopie daarvan op jou hardeskyf maak, mits:

a. dit vir persoonlike gebruik is en nie vir enige kommersiële doel aangewend word nie;
b. jy op alle kopieë ‘n weergawe van ons kopiereg-kennisgewing vertoon;
c. jy nie die werke op sodanige wyse verander tot nadeel van Woemaboeke nie.
d. Opvoedkundiges mag egter leermateriaal van Klaskamer vir opvoedkundige doeleindes alleen gebruik.

iii. Jy mag nie ons intellektuele eiendom of dié van ‘n derde party vir enige doel gebruik sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie.

iv. Alle aansoeke vir die gebruik van ons intellektuele eiendom kan gerig word aan info@woemaboeke.com. Indien jy nie binne vyf besigheidsdae ‘n antwoord van ons ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou versoek van die hand gewys is.