Is jy ‘n vakhoof vir Afrikaans EAT? Kontak ons vandag vir jou skool se kwotasie vir Woema EAT Teks- en Werkboeke Graad 4-12 vir 2022 en jou skool kan 20% afslag wen op jul bestelling!

Een gelukkige skool wat ‘n kwotasie aanvra voor 30 Augustus 2021 sal 20% afslag op hul bestelling wen.

Om in te skryf:

 1. Vakhoofde, hoofde en finansiële sekretaresses kan ‘n kwotasie vir hul skool se Afrikaans EAT Woema Teks- en Werkboeke aanvra by: info@woemaboeke.com
 2. Laat weet ons in watter grade jou skool belangstel, asook die aantal leerders in elke graad.
 3. Stuur jou kontakbesonderhede, asook die skool se naam en afleweringsadres saam met jou navraag.
 4. Die wenskool sal op 3 September 2021 in kennis gestel word dat hul kwalifiseer vir die 20% afslag.
 5. Die boeke moet direk by info@woemaboeke.com bestel word.
 6. Die finale bestelling moet dan voor 30 September 2021 geplaas word.
 7. Betaling moet voor aflewering geskied.

Die volgende reëls sal vir alle kompetisies geld, tensy ander reëls spesifiek met betrekking tot ’n kompetisie verskaf word:

 1. Die volgende mense mag nie aan die kompetisies deelneem nie: ’n eienaar, lid, vennoot, werknemer of agent vir of konsultant van Woemaboeke of die promotor (enigiemand wat regstreeks of onregstreeks reklame vir die kompetisie maak, dit borg, organiseer of bestuur, of tot wie se voordeel die kompetisie gepromoveer, geborg, georganiseer of bestuur word) of enige verskaffer van goedere of dienste wat met ’n kompetisie verband hou.
 2. Die kompetisie sluit op 30 Augustus 2021 om 00:00. Die wenner sal telefonies in kennis gestel word, asook op Woemaboeke se Facebook-bladsy bekend gemaak word
 3. Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat enige inligting wat jy aan ons verskaf akkuraat, volledig en op datum is.
 4. Die wenner(s) stem toe dat sy/haar naam, biografiese besonderhede en betrokkenheid by die kompetisie aan die borge beskikbaar gestel word vir reklame- en prysafleweringsdoeleindes.
 5. Wenners benut die prys op hul eie risiko. Woemaboeke kan nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies, skade, persoonlike beserings of dood wat spruit uit enigiemand se nalatigheid (waaronder, maar nie beperk nie tot growwe nalatigheid) wanneer die prys aanvaar of gebruik word nie.
 6. Daar word aanvaar dat deelnemers dié reëls aanvaar en deur middel van inskrywing instem om by die reëls te hou. Hierdie reëls is wettig en bindend vir deelnemers.
 7. Die wenners sal verwittig word deur middel van die kontakbesonderhede wat aan ons verskaf is. Indien ons of ’n derdepartyverskaffer nie ’n wenner binne sewe werkdae van die eerste kennisgewing van Woemaboeke in die hande kan kry nie, sal die wenner die prys verbeur en Woemaboeke behou die reg voor om ’n nuwe wenner onder dieselfde toestande aan te wys.
 8. Indien jy ’n prys wen wat deur ’n derdepartyverskaffer voorsien word, sal die verskaffer jou kontak om die ontvangs daarvan te reël. Alle korrespondensie insake die prys moet aan die verskaffer van die prys gerig word. Woemaboeke sal nie verantwoordelik wees vir enige verdere korrespondensie, nadeel, skade, verlies of eis met betrekking tot die verskaffing van enige element van die prys nie.
 9. Ons en ons derdepartyverskaffers, wat ook al die geval mag wees, behou die reg voor om die kompetisie en enige pryse, of enige aspek daarvan, te enige tyd sonder kennisgewing te verander, uit te stel, af te stel of te kanselleer indien daar ’n rede is wat ons noop om dit te doen. In die geval van so ’n variasie, uitstelling, afstelling of kansellasie stem jy in om enige regte, belange en verwagtings wat jy ingevolge die kompetisie het, prys te gee en om erkenning te gee dat jy dit nie van ons, ons filiale en derdepartyverskaffers sal verhaal nie.
 10. Woemaboeke en die beoordelaars se besluit oor enige kwessie wat met die kompetisie verband hou of uit hierdie bepalings en voorwaardes spruit, is finaal en bindend en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.